تلفن ناشناس

#بى_نقطه

دلم يك اتفاق ميخواهد
يك تلفن ناشناس
با بى ميلى تمام انگشتانم را روى صفحه ى گوشى ميگذارم

از منتهىٰ اليه سمت چپ تا منتهىٰ اليه سمت راست دكمه ى سبز رنگ را بكشم

گوشى را طبق معمول با كلافگى روى گوشم بزارم

و صداى زيباى تو را بشنوم

الحق تنها چيزى كه بايد دلم برايش لك بزند صدايت است


#بى_نقطهـــ

#binoghtee
@binoghtee


منبع این نوشته : منبع
منتهىٰ اليه